facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Interwencja w sprawie hałasu z S8

Środa, 31 stycznia 2018

Dziś Rada Miasta Marki jednogłośnie podjęła na wniosek mój oraz grupy radnych (Jarosław Jaździk, Tomasz Błędowski, Robert Szafrański, Michał Jaroch) stanowisko w sprawie konieczności podjęcia działań przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu wzdłuż drogi S8 w mieście Marki.

W tym tygodniu odbyło się spotkanie władz Marek, Zielonki, Kobyłki i Radzymina w sprawie nadmiernego hałasu generowanego przez obwodnicę Marek. Rozpoczynamy skoordynowane działania w tej sprawie, bo jak powszechnie wiadomo - razem możemy więcej. Pierwszym krokiem wspólnych działań jest podjęcie uchwał przez poszczególne rady gmin.

TREŚĆ STANOWISKA:
Rada Miasta Marki, w nawiązaniu do wcześniej podjętej uchwały nr VII/30/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku dotyczącej przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie zabezpieczenia antyhałasowego odcinka drogi ekspresowej S8 przebiegającej przez Miasto Marki i Miasto Zielonka, kierując się troską o zapewnienie bezpiecznego środowiska akustycznego mieszkańców, zwraca się ponownie do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a także wszystkich właściwych organów Państwa z apelem o niezwłoczne podjęcie działań w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu wzdłuż drogi S8 w mieście Marki.

Otwarcie nowo wybudowanego odcinka trasy S8 (obwodnicy Marek) w grudniu 2017 r. niewątpliwie usprawniło komunikację w kierunku Warszawy, skracając znacząco czas dojazdu kierowców do stolicy w godzinach porannych oraz wyjazd ze stolicy w godzinach popołudniowych. Jednakże sprawna komunikacja drogowa na omawianym odcinku drogi krajowej prawdopodobnie spowodowała znaczny wzrost liczby kierowców, którzy wybrali drogę S8 jako dogodny dojazd do Warszawy. Ponadto należy zaznaczyć, że drogą tą prowadzony jest międzynarodowy ruch tranzytowy o dużym natężeniu, który dodatkowo uległ zwiększeniu po otwarciu nowego odcinka trasy S8.

Istnieje uzasadnione podejrzenie, że generowana przez ruch komunikacyjny emisja hałasu na wskazanym terenie przekracza dopuszczalne poziomy hałasu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto, na niektórych odcinkach drogi S8 przebiegającej przez miasto Marki zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie trasy nie posiada żadnych zabezpieczeń akustycznych.

Na temat szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka powstały liczne publikacje. Wskazuje się, że hałas jest jednym z czynników stresogennych, może powodować rozdrażnienie, stany chronicznego zmęczenia, zaburzenia snu, choroby układu krążenia, spadek koncentracji. Prowadzone są również badania nad wpływem hałasu na powstawanie chorób nowotworowych, ponieważ hałas osłabia także w dużym stopniu system immunologiczny człowieka. Organizm osłabiony hałasem wykazuje większą podatność na infekcje i rozwój różnych chorób, w tym nowotworowych.

Z związku z powyższym, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia mieszkańcom miasta Marki bezpiecznego środowiska akustycznego, niezbędne jest przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu w rejonach wskazanego odcinka trasy S8 w mieście Marki oraz zminimalizowanie generowanych uciążliwości do poziomów bezpiecznych dla człowieka, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Miasta w Markach w pełni popiera dążenie mieszkańców powiatu wołomińskiego do zapewnienia w ich miejscowościach spokojnych i bezpiecznych dla zdrowia warunków życia poprzez ograniczenie hałasu powodowanego przez intensywny ruch na drodze S8 i apeluje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie niezbędnych w tym zakresie działań.

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl